Trasthagens verksamhet

All vår verksamhet utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16. Lärande sker i samspel mellan barn, mellan barn och pedagoger men även i barnens möte med materialen i de pedagogiska miljöerna. Alla barn är kompetenta och har rätt till delaktighet och inflytande.

På Trasthagens förskola arbetar vi utforskande och undersökande tillsammans med barnen i kortare eller längre projekt som baseras på barnens intressen och nyfikenhet. Vi värnar om att barnen ska få befinna sig i mindre sammanhang och delar därför in barnen i mindre grupper under dagen. Vi lägger stor vikt vid språkutvecklande arbetssätt och läsåret 2017/2018 har vi extra fokus på läroplansmålet Språk och kommunikation.

Uppdaterad: